Om Me&We

Me&We har som ambition at skabe en socialt stærk ungdomsgeneration

De fleste unge i Danmark har det godt.  Men flere undersøgelser viser en stigning i de unges sociale mistrivsel, herunder stress, pres og ensomhed. Formålet med Me&We er at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel.

Me&We er udviklet i samarbejde med elever og lærere på tre pilotefterskoler og testes i skoleåret 2020/2021 på 31 efterskoler landet over.

For mange unge føler sig pressede og ensomme

Vi ved, at unge oplever ensomhed, selvom de har jævnlig kontakt til deres venner. Det betyder også, at den sociale mistrivsel kan være sværere at opdage for de voksne omkring de unge. Desuden viser undersøgelser, at hver femte ung ikke taler med deres venner om det, der går dem på. Og så har mange unge ofte en idealiseret forestilling om andre unges liv.

Kombinationen af de forhold kan forstærke følelsen af ikke at være god nok og kan samtidig stå i vejen for, at man kan etablere nære tillidsbaserede relationer. På den måde kan der blive tale om en ond spiral, hvor unges oplevede sociale mistrivsel stiger.

Nyere undersøgelser viser oveni, at unge sover for lidt i forhold til deres behov, og problemet er stigende. Søvnmangel nedsætter bl.a. humør og empati, som er vigtige forudsætninger for at indgå i gode sociale relationer.

Efterskoler efterspørger redskaber

Efterskoleelever udgør et repræsentativt udsnit af den danske ungdom. Og også på efterskolerne er der en oplevelse af, at et stigende antal elever har brug for ekstra hjælp til at falde til og trives. Arbejdet med relationer har altid været en af efterskolernes kerneydelser, og alle skoler har deres metoder til at understøtte elevernes vej ind i fællesskabet. Men mange skoler oplever, at der er brug for nye metoder og inspiration til at hjælpe flere elever til at overkomme de udfordringer, de møder, og finde vej i det sociale fællesskab, som skolen udgør.

Og det er netop det, vi i Mary Fonden, Just Human, Efterskoleforeningen og Tuborgfondet gerne vil bidrage til med Me&We.

Sigtet med aktiviteterne i Me&We er at gøre eleverne opmærksomme på deres betydning for fællesskabet, styrke deres evne til at skabe og vedligeholde meningsfulde sociale relationer og lade dem opleve på egen krop, hvad det betyder for deres overskud at tage en pause og få deres søvn. Vores ambition er at støtte op om det store arbejde, der allerede gøres på efterskolerne, fremme en socialt stærk ungdomsgeneration og give eleverne et socialt løft, der sender dem styrket ud i det efterfølgende ungdomsliv.

Vil I sætte fokus på elevernes sociale trivsel? Nu kan I tilmelde jer Me&We

45 skoler kan deltage i Me&We i skoleåret 2021-2022. Læs her, hvad dette års deltagere har fået ud af at være med, og få information om, hvordan I ansøger om at komme med næste skoleår.

”Der er en linje i projekt Me&We. Det taler godt ind i vores værdier. Det er meget relevant og bruges som afsæt til videre samtaler med eleverne. Eleverne bliver mere sig selv.”

Det udtaler Torben Teglgaard, som er forstander på Øse Efterskole, i en ny evaluering af trivselsprojektet Me&We, som bureauet Pluss Leadership har lavet.

Evalueringen, som baserer sig på fokusgruppeinterviews, konkluderer, at ”Skolerne er glade for at deltage i Me&We, og de udtrykker generelt stor tilfredshed med materialet, som er relevant og grundigt”.

En anden af de tilfredse skoler er Eisbjerghus Internationale Efterskole:

”Trivselsarbejdet er blevet mindre personbundet. Nu er det mere et fælles anliggende. Me&We rammer den store gruppe. Når vi arbejder på denne måde, er vi med til at styrke alle eleverne. Vi har fået et fælles sprog blandt elever og lærere. Vi har fået nogle kommunikationsredskaber, nogle forståelsesredskaber og nogle kommunikationsstrategier. Redskaber, der gør det naturligt at tale om det, der er svært. Det er ikke så farligt. Eleverne føler sig anerkendt. Vi har intet værelsesfnidder. Det er første år nogensinde! Opsamlingspunkterne efter hver aktivitet er GULD værd!,” svarer lærerne Birthe Marie Lausten, Rikke Thygesen og Peter Alkjærsig samt afdelingsleder Charlotte Rønnow Tegen i evalueringen.

Eleverne er heller ikke i tvivl om, at de får meget ud af at være med i projektet. I evalueringen svarer de, at de har lært, at “man kan have noget til fælles med nogen, man ikke troede”, at “det er ok at fejle”, at “det er vigtigt at være mig selv” og at “tænke på min rolle i fællesskabet”.

Eleverne svarer også, at de vil “invitere folk ind”,  “tro mere på mig selv”, “være mere åben og droppe mine fordomme” og “huske på, hvad der betyder noget for mig”.

Øse Efterskole og Eisbjerghus Internationale Efterskole er to af de 31 skoler, der deltager i Me&We dette skoleår. Næste skoleår er der plads til 45 skoler, og det er nu, I skal til tasterne, hvis jeres skole vil være med.

Som deltager i Me&We får I bl.a.:

·         En video-præsentation og introduktion til Me&We til hele personalegruppen 

·         Kompetenceudvikling af minimum to lærere, der skal fungere som ambassadører, på tre heldags workshops. På workshops klædes ambassadørerne på til at undervise i materialet og til at videreformidle til kolleger på efterskolen. Ligeledes får ambassadørerne et netværk med andre ambassadører, som de kan sparre med undervejs. De tre                 workshops er fordelt henover skoleåret og har følgende fokus:

Workshop 1: Den gode opstart. Indføring i og afprøvning af materialet. Afholdes ultimo april 2021.

Workshop 2: Erfaringsudveksling. Sparring og gode eksempler deles og udfordringer drøftes. Afholdes november 2021.

Workshop 3: Forankring. Fra projekt til kultur. Afholdes marts 2022.

·         Fysiske materialekataloger samt login til Me&We’s hjemmeside. Her finder I PowerPoints, lyd- og filmklip, elev- og lærerark samt ‘best practice’-videoer med gode råd fra projektskoler i skoleåret 2020-2021 og bud på årsplaner, der har vist sig at være brugbare og bæredygtige.

·         Tilbud om individuel sparring telefonisk, online eller evt. som fysisk skolebesøg af projektleder Mie Juul Ingerslev gennem hele skoleåret 2021-2022.

Som deltagende skole forpligter I jer på, at:

·         ledelsen bakker op omkring projektet. 

·         minimum to ansatte har en oprigtig interesse i at være ambassadører for Me&We. 

·         hver ambassadør deltager i tre workshops.

·         ambassadørerne har tæt kontakt med projektleder Mie Juul Ingerslev.

·         ambassadørerne informerer personalegruppen på skolen og sikrer, at lærerne ved, hvordan de skal gribe de enkelte øvelser og aktiviteter an.

·         udarbejde årsplan med materialets tematikker.

·         evt. tilbyde værtsskab for en workshop (forplejning dækkes af projektet).

Me&We ambassadørerne i indeværende skoleår anbefaler, at:

·         skolen deltager med tre til fem ambassadører, hvoraf én ambassadør repræsenterer ledelsen.

·         hver ambassadør tildeles 30 forberedelsestimer.

·         hver lærer tildeles 10-15 forberedelsestimer.

·         afsætte 3×3 timers pædagogiske dage dedikeret til Me&We (fx august, november og marts).

·         sætte Me&We på medarbejdermøder som et fast punkt til orientering, evaluering og afprøvning af aktiviteter.

Sådan kommer I med

Motiveret ansøgning på max en side sendes til projektleder på Me&We, Mie Juul Ingerslev: mie@efterskolerne.dk.

Ansøgningen skal indeholde:

·         En kort beskrivelse af jeres skole.

·         En kort beskrivelse af, hvordan I arbejder med trivsel på nuværende tidspunkt.

·         En kort beskrivelse af, hvad I ønsker at få ud af deltagelsen.

·         En præsentation af de ambassadører, jeres skole ønsker skal være tilknyttet projektet.

Deadline for ansøgning er fredag den 12. februar 2021. Der ønskes et bredt udsnit af efterskoler, hvad angår skolestørrelse, skoleprofil og geografisk placering.

Information til efterskolemedarbejdere

Udvikling og styrkelse af sociale kompetencer og sociale relationer hos eleverne er kernen i Me&We. Elevernes sociale forudsætninger vil være vidt forskellige. Nogle elever kan have en oplevelse af, at de ikke har brug for at beskæftige sig med sociale kompetencer. Til den gruppe kan det være vigtigt at pointere, at uanset om man selv syntes, man er social kompetent, har man et medansvar for fællesskabet og derfor også til at bidrage til aktiviteter, som handler om, at hele gruppen kan komme til at fungere endnu bedre. En af styrkerne i Me&We er netop, at alle elever bliver præsenteret for de samme temaer og aktiviteter.

Andre elever kan være mere usikre rent socialt, og der kan være brug for at have ekstra opmærksomhed på enkelte elever undervejs i aktiviteterne. Der kan desuden være brug for at tage en opfølgende samtale med elever, som af personlige årsager kan være særlig berørt af nogle af temaerne eller aktiviteterne.

Hvad indeholder materialet?

Materialekataloget indeholder oplæg, historier, aktiviteter, små filmklip m.m., som anvendes til hvert af de otte temaer. Hvert tema præsenteres med en kort overordnet introduktion. Alle temaer indeholder teori og fakta om emnet, som er tænkt som fælles baggrundsviden til jer efterskolemedarbejdere. Hvor det giver mening, kan I dele informationen med eleverne. Materialekataloget indeholder en del aktiviteter, hvor eleverne opnår viden og erkendelser gennem deltagelse i aktiviteterne. Dermed opnås en kropslig forankring, og sandsynligheden, for at det lærte hænger ved, øges.